Assessment Ethisch & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Unilever URSA

Assessment Ethisch & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Unilever URSA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem gebruikte begrip duurzaamheid hebben de laatste decennia een prominente plaats ingenomen in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. MVO is zelfs zo aanwezig dat het tegenwoordig bij veel organisaties deel uit maakt van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Het feit dat de overheid en het bedrijfsleven in toenemende mate en in breed verband MVO als een kritische succesvoorwaarde beschouwen ligt deels mee aan de grondslag van deze ontwikkeling. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

Hierdoor hebben overheidsinstanties, NGO’s en het bedrijfsleven in internationaal verband tal van initiatieven uitgewerkt om concreet invulling te geven aan ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkeling van het URSA toetsingskader van het Unilever concern is daarvan een prominent voorbeeld.

URSA – UNDERSTANDING RESPONSIBLE SOURCING POLICY – versie 2017

Volgend op een eerdere gedragscode ontwikkelde Unilever, producent van voedingsmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen, in 2014 een op MVO gebaseerd inkoopbeleid, de Responsible Sourcing Policy. Deze maakt deel uit van het Unilever Sustainable Living Plan welke een totaalaanpak van ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het hele concern omvat. Op basis van dit inkoopbeleid ontstond het toetsingskader voor leveranciers Understanding Responsible Sourcing Audit (URSA). Enkele upgrades later is dit toetsingskader geharmoniseerd met en gelijk gesteld aan het SMETA-AIM Progress toetsingskader, ook bekend als SMETA 4-Pillar.

NORMINHOUD

De basis van het URSA toetsingskader is geïnspireerd op de uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan het Unilever Sustainable Living Plan dat zich onder andere richt op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid. Verder focust de beoordelingsmethodiek zich op specifieke aspecten uit de Global Compact principes van de Verenigde Naties, zoals mensenrechten, arbeidsrecht, milieu en zakelijke integriteit.

TOEPASSINGSGEBIED

Het URSA toetsingskader is primair van toepassing op leveranciers van grondstoffen of producten voor Unilever gevestigd in landen met een hoog risicoprofiel. Leveranciers van apparatuur of diensten komen in aanmerking voor toetsing op afstand volgens een parallel lopend MVO toetsingskader.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject bestaat uit een externe assessment – geen formele certificering – volgens het normenkader van URSA welke een vast patroon volgt. De te beoordelen organisatie bereidt zich eerst voor via een self-assessment, een risico-inventarisatie en –evaluatie waarna een initiële audit wordt uitgevoerd, gevolgd door opvolgingsaudits in de jaren daarna.

De omvang en de frequentie van deze opvolgingsaudits hangen af van de resultaten van de initiële audit, en kunnen 1, 2 of 3 jaar na de initiële audit plaatsvinden.

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan het Unilever URSA inzetten als een op zichzelf staand toetsingskader, maar combinaties met managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of thema-specifieke normen, zijn ook mogelijk. Unilever accepteert het normenkader van SMETA-AIM Progress als een volwaardig alternatief.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op