CERTIFICERING ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM - ISO 50001:2018

CERTIFICERING ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM - ISO 50001:2018

Door onder andere klimaatverandering en de opwarming van de aarde is energiemanagement uitgegroeid tot een belangrijk thema in onze samenleving en in het politieke debat. Om die reden is het treffen van concrete maatregelen omtrent energieconsumptie noodzakelijk geworden. Terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot, aanspreken en doorontwikkelen van alternatieve, duurzame energiebronnen en bescherming van het milieu maken van energiemanagement een belangrijk onderwerp.

Wereldwijde beleidsinitiatieven met betrekking tot energieverbruik en reductie hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan. We kunnen dus stellen dat ook internationaal deze ontwikkelingen van groot belang zijn. Meer nog, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen staan ondertussen bekend als de succesvoorwaarden in een moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Daarbovenop hebben Europese en nationale wetgeving, waaronder de Europese Energie en Efficiency Richtlijn (EED), geleid tot een verplichtende, wettelijke context die ook in de toekomst steeds verder zal worden verscherpt.

ISO 50001:2018

De kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 50001 werd in 2011 geïntroduceerd als vervanger van de oorspronkelijke Europese norm NEN EN 16001:2009. De huidige versie van ISO 50001 is van kracht sinds 2018 waarbij een doorontwikkeling geweest is op basis van inzichten met betrekking tot energiemanagement en de toepassing van de High Level Structure (HLS) voor systeemnormen.

NORMINHOUD

ISO 50001 legt de focus op inzicht in energieverbruik en op het procesmatig terugdringen van energieverbruik. Dit door middel van de implementatie van een operationeel energiemanagementsysteem (EnMS) waarmee energiegebruik wordt gemonitord en een inventarisatie kan gemaakt worden van concrete verbeteringen en efficiëntie. Specifieke doelstellingen worden opgesteld op basis van energieprestatie-indicatoren. Binnen de context van de HLS staan het formeel en operationeel energiebeleid en naleving van relevante wet- en regelgeving centraal.

TOEPASSINGSGEBIED

De methodiek van de certificatienorm ISO 50001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op eender welke organisatie, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de primaire activiteiten, zoals non-profit, profit of overheid.

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject rondom deze norm is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar en verloopt operationeel in grote lijnen hetzelfde als bij een willekeurige ISO-norm. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Op die manier kunnen we vaststellen of er nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit.

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden. 

AANVULLENDE NORMEN

De norm ISO 50001 kan worden toegepast als volwaardig managementsysteem, maar – mede dankzij de High Level Structure – zijn combinaties met andere managementsysteemnormen ook mogelijk, zoals (met name) ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (gezond & veilig werken).

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op