CERTIFICERING VEILIGHEID EN GEZONDHEID VCA PETROCHEMIE (VCA P)

CERTIFICERING VEILIGHEID EN GEZONDHEID VCA PETROCHEMIE (VCAP)

Het voortdurend streven naar veilige werkomstandigheden en het bevorderen van de algemene gezondheid heeft ervoor gezorgd dat men binnen de petrochemische sector ervoor gekozen heeft praktische veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten met de daaraan verbonden risico’s tijdens de werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm nl. VCA (veiligheid, gezondheid en milieuchecklist aannemers).

VCA PETROCHEMIE (VCAP) 2017/6.0

VCA gaat het VGM-beheersysteem ten behoeve van eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers van de aannemer na. Vanuit de VCA norm ontwikkelde men een variant exclusief voor de petrochemische industrie nl. de VCAP met gezondheid, veiligheid en mileu als haar kernaspecten. De huidige versie van de VCAP werd in 2017 geïntroduceerd omwille van toenemende nieuwe inzichten.

TOEPASSINGSGEBIED

De norm VCAP richt zich specifiek op hoofd- en onderaannemers die werkzaam zijn in een risicovolle omgeving met verhoogde risico’s m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieuaspecten zoals bodem- en waterverontreiniging binnen de petrochemische sector.

NORMINHOUD

De norm VCAP is naar analogie van de verwante certificatienormen VCA*, VCA** en VCU opgebouwd uit zogeheten ‘mustvragen’ en ‘aanvullende vragen’. Voor VCAP geldt dat men dient te voldoen aan 33 mustvragen en 2 aanvullende vragen. VCAP legt haar focus op veiligheid op de werkvloer en op veiligheidsstructuren binnen de organisatie waarbij aspecten als beleid en betrokkenheid van het management, risico analyse, opleiding en voorlichting, milieu en gezondheid, aanschaf en keuring van materialen en materieel en melding, registratie en onderzoek van (mogelijke) incidenten (ongevallen en bijna-ongevallen) centraal staan.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van VCAP volgt hetzelfde principe als alle andere generieke managementsysteemnormen, gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van drie jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken.

Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van drie jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden.

AANVULLENDE NORMEN

VCAP kan worden toegepast als een op zichzelf staande certificatienorm, maar ook in combinatie met managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu) of andere, sectorspecifieke certificatienormen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op