BRANDDETECTIE- EN BRANDMELDSYSTEMEN

BRANDDETECTIE- EN BRANDMELDSYSTEMEN

INTRODUCTIE VAN BRANDDETECTIE- EN BRANDMELDSYSTEMEN

Om te toetsen of een branddetectie- en brandmeldsysteem werkzaam is volgens de wettelijke vereisten voeren we controles uit conform aan de norm NBN S 21-100-1.
Hier worden zowel de initiële (indienstname) controles alsook de periodieke controles uitgevoerd.


TOEPASSINGSGEBIED

De dienstverlening wordt uitgevoerd met inachtname van de wettelijke bepalingen en de algemene Bureau Veritas procedures.
De norm NBN S 21-100-1 “Branddetectie- en brandmeldsystemen” is van toepassing op de systemen die opgebouwd zijn uit minstens 1 detector of 1 handbediende brandmelder, om in geval van brand signalen uit te zenden die hulpapparaten (zoals vaste brandblusinstallaties) kunnen inschakelen of andere acties en preventieve maatregelen (zoals het stilleggen van een machine) kunnen genereren.
De controles worden uitgevoerd op de branddetectie- en brandmeldsystemen in bijvoorbeeld ouderenvoorzieningen, toeristische logies, hotels, kinderopvang, industriële gebouwen, appartementsgebouwen…

NORMINHOUD

Als basis dient NBN S 21-100-1 en de toepasselijke brandregelgeving. De brandregelgeving is afhankelijk van het type gebouw en de ligging ervan. De inspectie van branddetectie- en brandmeldsystemen gebeurt onder de ISO 17020 BELAC-accreditatie.

INSPECTIETRAJECT

Om de inspectie op een vlotte manier te laten verlopen vragen we voor aanvang van de inspectie ons de volgende zaken (niet limitatieve lijst) ter beschikking te stellen:

 • Configuratielijst
 • Algemene plannen van het gebouw (met alle componenten zoals drukknoppen, sirenes, detectoren, kortsluitisolatoren) en plaatsen waarbij specifieke risico’s aanwezig zijn
 • Aanduiding van de brandcompartimenten
 • Informatie omtrent de sturingen (zoals bijvoorbeeld liften, HVAC, ...)
 • Eventueel plan zonering ATEX indien aanwezig
 • Aangeven van het type transmissie, in voorkomend geval van (doorseining brandweer of meldkamer)

De inspecteur van Bureau Veritas zal volgende zaken nakijken tijdens zijn controle ter plaatse:

 • Verifiëren van de overeenkomst van de configuratielijst met de reële programmatie van de brandcentrale
 • Nakijken van alle materialen/componenten met conformiteit EN 54-reeks
 • Controleren van de voedingskabel en voedingsbron
 • Testen van de transmissie, indien aanwezig
 • Testen van de detectoren, brandmelders, sirenes en sturingen
 • Controleren en metingen uitvoeren op de noodvoeding (batterijen)

Zowel de te controleren branddetectie-installatie als de toegangen tot de te onderzoeken lokalen van het gehele gebouw, of gebouwen moet(en) voor de inspecteur gedurende de volledige duur van de controle op een gemakkelijke wijze en veilig toegankelijk zijn. Na de controle wordt er steeds een keuringsrapport afgeleverd met aanduiding van het al dan niet conform zijn volgens de norm NBN S 21-100-1. Het keuringsrapport bevat een besluit, basis van het onderzoek, type van de keuring, voorschriften, type installatie (opgelegd niveau van toezicht), inspectiepunten administratieve en technische controle, uitrusting controle en metingen van de brandcentrale(s), zones, uitrusting en werking, bevel sturingen, apparaat melding, metingen, vaststellingen/inbreuken, en nota’s.

AANVULLENDE NORMEN

Indien gewenst kunnen wij de volgende aanverwante controles uitvoeren, zoals bijvoorbeeld:

 • Controle van de noodverlichting
 • Controle van de laagspanningsinstallatie
 • Controle van de hoogspanningsinstallatie

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op