Assessment Ethisch en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SMETA en SMETA-AIM Progress

Assessment Ethisch en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SMETA en SMETA-AIM Progress

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem gebruikte begrip duurzaamheid hebben de laatste decennia een prominente plaats ingenomen in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. MVO is zelfs zo aanwezig dat het tegenwoordig bij veel organisaties deel uit maakt van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Het feit dat de overheid en het bedrijfsleven in toenemende mate en in breed verband MVO als een kritische succesvoorwaarde beschouwen ligt deels mee aan de grondslag van deze ontwikkeling. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

Hierdoor hebben overheidsinstanties, NGO’s en het bedrijfsleven in internationaal verband tal van initiatieven uitgewerkt om concreet invulling te geven aan ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkeling van het SMETA toetsingskader en het aanvullende SMETA-AIM Progress toetsingskader is daarvan een prominent voorbeeld.

SMETA EN SMETA-AIM PROGRESS – versie 6.0 (2017)

Het Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) toetsingskader werd ontwikkeld onder regie van het wereldwijde non-profit samenwerkingsverband Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), opgericht in 2001. Dit met als doel het bevorderen en verder ontwikkelen van ethisch en verantwoord ondernemen inclusief de bijbehorende ‘best practices’.

Aanvullend op dit Sedex initiatief werd een uitgebreidere versie van het normenkader ontwikkeld door de Europese vereniging van merkproducenten Association des Industrie de Marque (AIM), aangeduid als SMETA-AIM Progress. Ondertussen hanteren we sinds 2017 de zesde versie van deze onderling geharmoniseerde toetsingsprotocollen.

NORMINHOUD

Het SMETA toetsingskader, ook bekend als SMETA 2-Pillar, richt zich op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid en een aantal specifieke aspecten die ontleend zijn aan de Global Compact principes van de Verenigde Naties, zoals mensenrechten, arbeidsrecht en milieu.

Het SMETA-AIM Progress toetsingskader, ook bekend als SMETA 4-Pillar, omvat naast uitgebreidere eisen op de elementen van het SMETA toetsingskader, een pakket van milieu-eisen en een onderdeel met betrekking op zakelijke integriteit.

TOEPASSINGSGEBIED

De toetsingskaders van SMETA en SMETA-AIM Progress zijn van toepassing op leveranciers en producenten van consumenten artikelen, food en non-food. De methodiek heeft een generiek karakter en kan wereldwijd worden toegepast op zowel leveranciers als producenten, ongeacht hun grootte, het aantal medewerkers of het soort product dat zij verhandelen of produceren.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject bestaat uit een externe assessment – geen formele certificering – volgens het normenkader van SMETA of SMETA-AIM Progress welke een vast patroon volgen. De te beoordelen organisatie bereidt zich eerst voor via een self-assessment, een risico-inventarisatie en –evaluatie waarna een initiële audit uit c.q. assessment wordt uitgevoerd, gevolgd door opvolgingsaudits. De omvang en de frequentie van de opvolgingsaudits hangen af van de resultaten van de initiële audit, en kunnen 1, 2 of 3 jaar na de initiële audit plaatsvinden.

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan SMETA en SMETA-AIM Progress inzetten als op zichzelf staande toetsingskaders, maar combinaties met managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of thema-specifieke normen, zijn ook mogelijk.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op